Jdi na obsah Jdi na menu

Turoldo texty 3

E non chiedere nulla                                                A nežádej nic

Ora invece la terra                                                     Nyní však se země

si fa sempre più orrenda:                                           stává stále děsivější;

 

il tempo è malato                                                       doba je nemocná,

i fanciulli non giocano più                                         chlapci už si nehrají,

le ragazze non hanno                                                 dívky nemají

più occhi                                                                    už oči,

che splendono a sera.                                                které zvečera září.

 

E anche gli amori                                                       Ani lásky

non si cantano più,                                                    už se neopěvují,

le speranze non hanno più voce,                                naděje nemají už hlasu,

i morti doppiamente morti                                         mrtví dvakrát zemřelí

al freddo di queste liturgie:                                       v chladu těchto liturgií;

 

ognuno torna alla sua casa                                         každý se vrací do svého domu

sempre più solo.                                                         stále osamělejší.

 

 

Dio non viene all'appuntamento                            Bůh nepřichází na schůzku

Ma quando declina questo                                        Ale kdy se nachýlí tento

giorno senza tramonto?                                             den bez soumraku?

All'incontro cercato                                                   Na očekávané setkání

nessuno giunge.                                                         nikdo nedoráží.

 

 

Eterno è il suo amore per noi                                   Věčná je jeho láska k nám

Poter dire anche noi, ognuno di noi:                         Moci tak říci i my, každý z nás:
egli si è degnato di chiamarci alla vita,                     rozhodl se povolat nás k životu,
chiamando ciascuno per nome:                                 každého zavolat jménem:
eterno è il suo amore per noi.                                    věčná je jeho láska k nám.
E ci ha dato una mente e un cuore,                           A dal nám mysl a srdce,
e occhi e mani, e sensi;                                              oči a ruce, a smysly;
e la donna ha dato a perfezione dell'uomo:               a ženu dal muži ke zdokonalení:
eterno è il suo amore per noi.                                    věčná je jeho láska k nám.
E pur se provati da mali e sventure,                          A i když jsme zkoušeni zlem a neštěstím,
potati come vigne d'inverno,                                     očesaní jako vinice v zimě,
visitati dalla morte,...                                                 navštěvováni smrtí...,
almeno qualcuno riesca a dire:                                  kéž aspoň někdo dokáže říct
eterno è il suo amore per noi.                                    věčná je jeho láska k nám.
Che tutti gli umiliati e offesi del mondo,                  Ať všichni ponížení a zahanbení světa,
questo immenso oceano di poveri,                            ten bezměrný oceán chudých,
possano un giorno insieme urlare:                             může jednoho dne společně křičet:
eterno è il suo amore per noi.                                    věčná je jeho láska k nám.

 

 

La ballata della speranza                                        Balada o naději

Tempo del primo avvento                                         Čas prvního příchodu
tempo del secondo avvento                                      čas druhého příchodu
sempre tempo d'avvento:                                          stále čas příchodu:
esistenza, condizione                                                 existence, podmínka
d'esilio e di rimpianto.                                               vyhnanství a pláče.

Anche il grano attende                                              I zrno čeká
anche l'albero attende                                                i strom čeká
attendono anche le pietre                                          čekají také kameny
tutta la creazione attende.                                         celé stvoření čeká.

Tempo del concepimento                                          Čas početí
di un Dio che ha sempre da nascere.                         Boha, jenž se má rodit stále.

(Quando per la donna è giunta la sua ora                  (Když ženě nastala její hodina
è in grande pressura                                                   je ve velké tísni
ma poi tutta la sua tristezza                                       ale pak se všechen její smutek
si muterà in gaudio                                                    promění v radost
perché è nato al mondo un uomo).                            protože se na svět narodil člověk).

Questo è il vero lungo inverno del mondo:               To je ta pravá dlouhá zima světa:
Avvento, tempo del desiderio                                   Advent, čas touhy
tempo di nostalgia e ricordi                                       čas nostalgie a vzpomínek
(paradiso lontano e impossibile!)                               (ráj vzdálený a nemožný!)
Avvento, tempo di solitudine                                               Advent, čas samoty
e tenerezza e speranza.                                              i něžnosti a naděje.
Oh, se sperassimo tutti insieme                                 Ach, kéž bychom doufali všichni společně
tutti la stessa speranza                                               všichni toutéž nadějí
e intensamente                                                           a intenzivně
ferocemente sperassimo                                            divoce bychom doufali
sperassimo con le pietre                                             doufali s kameny
e gli alberi e il grano sotto la neve                             a stromy i se zrnem pod sněhem
e gridassimo con la carne e il sangue                         a křičeli bychom tělem a krví
con gli occhi e le mani e il sangue;                            očima a rukama a krví;
sperassimo con tutte le viscere                                  doufali celým svým nitrem
con tutta la mente e il cuore.                                     celou myslí i srdcem.
Lui solo sperassimo;                                                  Jen v Něj doufali;
oh se sperassimo tutti insieme                                   ach, kéž bychom doufali všichni společně
con tutte le cose                                                        se vším, co je,
sperassimo Lui solamente                                          doufali jen v Něho
desiderio dell'intera creazione;                                  touhou celého stvoření;
e sperassimo con tutti i disperati                               doufali se všemi zoufalými
con tutti i carcerati                                                    se všemi vězněnými
come i minatori quando escono                                 jako horníci, když vyjdou
dalle viscere della terra,                                             z útrob země,
sperassimo con la forza cieca                                    doufali slepou silou
del morente che non vuol morire,                              umírajícího, který nechce zemřít,
come l'innocente dopo il processo                             jako nevinný na závěr soudu
in attesa della sentenza,                                             čekající na rozsudek
oppure con il condannato                                          nebo jako odsouzenec
avanti il plotone d’esecuzione                                   před popravčí četou
sicuro che i fucili non spareranno;                             jistý, že pušky nevystřelí;
se sperassimo come l'amante                                     kéž bychom doufali jako milenec
che ha l'amore lontano                                               který má lásku daleko
e tutti insieme sperassimo,                                         a všichni společně doufali
a un punto solo                                                          na jediném místě
tutta la terra uomini                                                   celá země lidí,
e ogni essere vivente                                                 a každý živý tvor
sperasse con noi                                                         doufal s námi
e foreste e fiumi e oceani,                                         i pralesy, řeky a oceány
la terra fosse un solo                                                  kéž by země byla jediným
oceano di speranza                                                    oceánem naděje
e la speranza avesse una voce sola                            a naděje měla jeden jediný hlas
un boato come quello del mare,                                hřmot jako hřmot moře
e tutti i fanciulli e quanti                                           a všechny děti i ti,
non hanno favella                                                      kdo nemají řeč,
per prodigio                                                               zázrakem
a un punto convenuto                                                shromáždění v jednom místě
tutti insieme                                                               všichni společně
affamati malati disperati,                                          hladoví, nemocní, zoufalí
e quanti non hanno fede                                            i ti, kdo nemají víru
ma ugualmente abbiano speranza                              ale přesto mají naději
e con noi gridassero                                                   a s námi kéž by křičely
astri e pietre,                                                              hvězdy a kameny,
purché di nuovo un silenzio altissimo                       jen když znovu nejhlubší ticho
- il silenzio delle origini -                                           - to ticho počátků -
prima fasci la terra intera                                           nejdříve zahalí celou zemi
e la notte sia al suo vertice;                                       a noc bude na svém vrcholu;
quando ormai ogni motore riposi                              když už všechny motory spočinou
e sia ucciso ogni rumore                                            a bude zabit každý hluk
ogni parola uccisa                                                      zabito každé slovo
- finito questo vaniloquio! -                                       - skončeno to žvanění! -
e un silenzio mai prima udito                                    a ticho neslyšené nikdy předtím
(anche il vento faccia silenzio                                   (i vítr ať zachová mlčení
anche il mare abbia un attimo di silenzio,                 i moře ať na okamžik zmlkne
un attimo che sarà la sospensione del mondo),         okamžik, jenž bude zástavou světa),
quando si farà questo                                                když nastane to
disperato silenzio                                                       beznadějné mlčení
e stringerà il cuore della terra                                    a sevře srdce země
e noi finalmente in quell'attimo dicessimo                a my konečně v tu chvíli
quest'unica parola                                                      řekneme to jediné slovo
perché delusi di ogni altra attesa                               zklamaní z každého jiného čekání
disperati di ogni altra speranza,                                 beznadějní z každé jiné naděje
quando appunto così disperati                                  až tak beznadějní
sperassimo e urlassimo                                              budeme doufat a křičet
(ma tutti insieme                                                        (ale všichni společně
e a quel punto convenuti)                                          a shromážděni na jednom místě)
certi che non vale chiedere più nulla                         jisti, že už nemá cenu žádat nic
ma solo quella cosa                                                    jen toto jedno
allora appunto urlassimo                                            až tehdy budeme křičet
in nome di tutto il creato                                           ve jménu všeho stvoření
(ma tutti insieme                                                        (ale všichni společně
e a quel punto)                                                           a na tomtéž místě)
VIENI VIENI VIENI, Signore                                Přijď, přijď, přijď, Pane
vieni da qualunque parte del cielo                             přijď z jakékoli strany nebe
o degli abissi della terra                                             nebo z hlubin země
o dalle profondità di noi stessi                                  nebo z hloubky nás samých
(ciò non importa) ma vieni,                                       (na tom nezáleží), ale přijď,
urlassimo solo: VIENI!                                             Budeme křičet jen: Přijď!

Allora come il lampo guizza dall'oriente                   Tehdy, jako když blesk vyšlehne
fino all' occidente così                                               od východu k západu, takový
sarà la sua venuta                                                      bude jeho příchod
e cavalcherà sulle nubi;                                              a bude kráčet na oblacích;
e il mare uscirà dai suoi confini                                 a moře vyjde ze svých hranic
e il sole più non darà la sua luce                                a slunce už nevydá své světlo
né la luna il suo chiarore                                            ani měsíc svůj svit
e le stelle cadranno fulminate                                               a hvězdy budou sražené padat
saranno scosse le potenze dei cieli.                           otřesou se mocnosti nebes.

E lo Spirito e la sposa dicano: Vieni!                        A Duch a nevěsta ať řeknou: Přijď!
e chi ascolta dica: vieni!                                            a kdo slyší, ať řekne: přijď!
e chi ha sete venga                                                    a kdo má žízeň, ať přijde
chi vuole attinga acqua di vita                                  kdo chce nabrat vodu života
per bagnarsi le labbra                                                 aby si smočil rty
e continuare a gridare: vieni!                                     a dál křičel: přijď!

Allora Egli non avrà neppure da dire                        Tehdy On ani neřekne
eccomi, vengo - perché già viene.                  tady jsem, přijdu – protože už bude přicházet.

È così! Vieni Signore Gesù,                                      Je to tak! Přijď, Pane Ježíši,
vieni nella nostra notte,                                             přijď do naší noci
questa altissima notte                                                té nejhlubší noci
la lunga invincibile notte,                                          dlouhé nepřemožitelné noci
e questo silenzio del mondo                                      a tohoto ticha světa
dove solo questa parola sia udita;                             kde má být slyšet jen toto slovo;
e neppure un fratello                                                 a ani bratr
conosce il volto del fratello                                       nezná tvář bratra
tanta è fitta la tenebra;                                              tak hluboká je ta temnota;
ma solo questa voce                                                  ale jen tento hlas
quest'unica voce                                                        tento jediný hlas
questa sola voce si oda:                                             jen tento hlas ať je slyšet:

VIENI VIENI VIENI, Signore!                              Přijď, přijď, přijď, Pane!
- Allora tutto si riaccenderà                                       - Tehdy se vše znovu rozzáří
alla sua luce                                                               v jeho světle
e il cielo di prima                                                       a dřívější nebesa
e la terra di prima                                                      a dřívější země
non sono più                                                              už nebudou
e non ci sarà più né lutto                                            a nebude už zármutek
né grido di dolore                                                      ani křik bolesti
perché le cose di prima passarono                             protože to dřívější pominulo
e sarà tersa ogni lacrima dai nostri occhi                   a bude setřena každá slza z našich očí
perché anche la morte non sarà più.                          neboť ani smrt už nebude.
E una nuova città scenderà dal cielo                         A nové město sestoupí z nebe
bella come una sposa                                                 krásné jako nevěsta
per la notte d'amore                                                   k noci lásky
(non più questi termitai                                             (ne už ta termitiště
non più catene dolomitiche                                       ne už dolomitické řetězce
di grattacieli                                                              mrakodrapů
non più urli di sirene                                                  ne už řev sirén
non più guardie                                                         ne už stráže
a presiedere le porte                                                  hlídající před branami
non più selve di ciminiere).                                       ne už lesy komínů).

- Allora il nostro stesso desiderio                              Tehdy sama naše touha
avrà bruciato tutte le cose di prima                           spálí všechno dřívější
e la terra arderà dentro un unico incendio                 a země uvnitř vzplane jediným požárem
e anche i cieli bruceranno                                          i nebesa shoří
in quest'unico incendio                                              v tom jediném požáru
e anche noi, gli uomini,                                             a také my lidé
saremo in quest'unico incendio                                 budeme v tom jediném požáru
e invece di incenerire usciremo                                 a nestaneme se popelem, ale vyjdeme
nuovi come zaffiri                                                     noví jako safíry
e avremo occhi di topazio:                                         a budeme mít oči z topazu:

quando appunto Egli dirà                                          právě když On řekne
«ecco, già nuove sono fatte tutte le cose»                „hle, všechno je učiněno nové“

allora canteremo                                                        tehdy budeme zpívat
allora ameremo                                                          tehdy budeme milovat
allora allora...                                                             tehdy, tehdy...

 

Ateo                                                                             Ateista
Fratello ateo, nobilmente pensoso                      Bratře ateisto, vznešeně zamyšlený
alla ricerca di un Dio che io non so darti,            při hledání Boha, jehož ti neumím dát,
attraversiamo insieme il deserto.                         projděme společně poušť.
Di deserto in deserto andiamo oltre                    Z pouště na poušť překročme
la foresta delle fedi, liberi e nudi                           prales věr, svobodní a nazí,
verso il nudo essere e là,                                       k nahému bytí a tam,
dove la parola muore,                                             kde slovo umírá,
abbia fine il nostro cammino.                                skončí naše putování.

I miei giorni                                                               Mé dny
I miei giorni camminano                                        Mé dny kráčejí
davanti ai tuoi                                                           před tvými
e danno loro un senso.                                          a dávají jim smysl.

Essi ti hanno strappato                                         Ony tě vytrhly
alla tua dimora eterna                                            tvému věčnému příbytku
facendoti                                                                   a učinily tě
il primogenito dei perduti.                                     prvorozeným ze zatracených.

Tu ora non sei                                                         Ty nyní nejsi
che un nostro fratello,                                            než náš bratr,
hai sofferto in te                                                      protrpěl jsi v sobě
ogni nostro dolore.                                                 každou naši bolest.
Noi ti sentiamo vicino                                            Cítíme tě jako blízkého
nel tuo lamento                                                       ve tvém nářku,
e nel tuo pianto                                                       ve tvém pláči
sulla fossa di Lazzaro.                                          nad hrobem Lazarovým.

Ora la nostra carne non ti abbandona:             Teď už tě naše tělo neopustí,
sei un Dio che si consuma                                  jsi Bůh, jenž se stravuje
in noi, un Dio                                                           v nás, Bůh,
che muore.                                                              jenž umírá.

 

 

Komentáře

Přidat komentář

Přehled komentářů

Zatím nebyl vložen žádný komentář